ગુજરાતી વ્યાકરણ ક્વિઝ -1 | Gujarati Grammar Quiz –

Please enter your email:

શિષ્ટ શબ્દ શોધી ને લખો.

 
 
 
 

“કપાળે પરસેવો વળવો”  – રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ દર્શાવો

 
 
 
 

‘બારણું બંધ રાખવાનો લાંબો આડો દંડો’ – શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ.

 
 
 
 

‘ઉતાવળે આંબા ના પાકે’ – કહેવત નો અર્થ દર્શાવો.

 
 
 
 

નીચે માથી કયો શબ્દ સમાનર્થી માં નથી તે જણાવો.

 
 
 
 

નીચે માથી કયું વાક્ય પ્રેરક વાક્ય છે?

 
 
 
 

એક નામને અન્ય નામ સાથે જોડનારને કઈ વિભક્તિ કહેવાય.

 
 
 
 

એની નીચે ભગવાન બુદ્ધ બેઠા છે, “ધ્યાનમગ્ન” . અહી આપેલ ધ્યાનમગ્ન શબ્દ નો સમાસ જણાવો.

 
 
 
 

“માનસિક આવેગવાળું” શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.

 
 
 
 

“બે ઘરનો પરોણો ભૂખે મરે” કહેવત નો અર્થ સમજાવો.

 
 
 
 

Leave a Comment

x