Sandhi in Gujarati | સંધિ અને તેના પ્રકાર

Sandhi in Gujarati: અહી અમે સંધિ વિશે જાણકારી ગુજરાતી માં આપી છે(Sandhi in Gujarati) જેમાં સંધિ ની વ્યાખ્યા અને તેના પ્રકારની ઉદાહરણ સહિત સમજૂતી આપી છે.

Sandhi in Gujarati

સંધિ એટલે શું?

બે પદ ને જોડતા સ્વર – વ્યંજન માં જે કઈ ફેરફાર થાય છે તેને સંધિ કહેવામા આવે છે. ગુજરાતી વ્યાકરણ નો એક મહત્વપૂર્ણ વિષય છે. નીચે તેના પ્રકારો વિશે જાણો.

સંધિ ના પ્રકારો

સંધિ માં જોડાણ સમયે થતાં ફેરફારો ના આધારે બે પ્રકાર પડે છે:

  1. સ્વર સંધિ
  2. વ્યંજન સંધિ

સ્વર સંધિ

જ્યારે બે સ્વર ભેગા થયી તેનો ઉચ્ચારણ એક સ્વર તરીકે થાય ત્યારે તેને સ્વર સંધિ કહેવામા આવે છે. સ્વર સંધિ કુલ 30 જેટલા પ્રકારે થયી શકે છે. અહી નીચે અમે ઉદાહરણ સાથે સમજૂતી આપી છે.

સ્વર સંધિ ના નિયમ ઉદાહરણ
અ + અ = આલોક + અપવાદ = લોકાપવાદ
અ + આ = આ સત્ય + આગ્રહ = સત્યાગ્રહ
આ + અ = આ તથા + અપિ = તથાપિ
આ + આ = આ મહા + આત્મા = મહાત્મા
ઇ + ઇ/ઈ = ઈકવિ + ઇશ = કવીશ
ઇ/ઈ + ઇ/ઈ = ઈ યોગી + ઇન્દ્ર = યોગીન્દ્ર
ઉ + ઉ/ઊ = ઊસુ + ઉક્તિ = સુક્તિ
ઉ/ઊ + ઉ/ઊ = ઊવધુ + ઉર્મિ = વધૂર્મી
અ + ઈ/ઇ = એયોગ + ઇશ = યોગેશ
આ + ઈ/ઇ = એયથા + ઇષ્ટ = યથેષ્ટ
અ + ઉ/ઊ = ઓસૂર્ય + ઉદય = સૂર્યોદય
આ + ઉ/ઊ = ઓમહા + ઉદય = મહોદય
અ/આ + ઋ = અર્રાજ + ઋષિ = રાજર્ષિ
અ/આ + એ = ઐએક + એક = એકૈક
અ/આ + ઐ = ઐમાનવ + ઐક્ય = માનવૈક્ય
અ/આ + ઓ = ઔમહા + ઓધ = મહૌધ
અ/આ + ઔ = ઔવન + ઔષધિ = વનૌષધિ
એ + અ = અય્શે + અન = શયન
ઓ + આ = અવ્પો + અન = પવન
ઐ + અ = આય્ગૈ + અન = ગાયન
ઉ + અ = વ મનુ + અંતર = મન્વંતર
ઉ + એ = વે અનુ + એષણ = અન્વેષણ
ઔ + અ/ઇ = આવ્પૌ + અક = પાવક
ઇ + ઉ = યુ પ્રતિ + ઉત્તર = પ્રત્યુતર
ઉ + આ = વાસુ + આગત = સ્વાગત
ઈ + અ =યઅધિક + અક્ષ = અધ્યક્ષ
ઇ + એ = યેપ્રતિ + એક = પ્રત્યેક
ઈ + આ = યા ઈતિ + આદિ
ઋ + અ = ર્માતૃ + અર્થ = માત્રર્થ
ઋ + આ = રાપિતૃ + આદેશ = પિતરાદેશ

વ્યંજન સંધિ

વ્યંજન સાથે સ્વર જોડાય કે વ્યંજન સાથે વ્યંજન જોડાય તો તેને વ્યંજન સંધિ કહે છે. વ્યંજન સંધિ માં ચાર પેટાપ્રકાર પડે છે.

(1) જુદા જુદા સંજોગો માં સ્ માં નીચે પ્રમાણે પરીવર્તન થાય છે

વ્યંજન સંધિ ના નિયમ ઉદાહરણ
અ/આ સિવાય નો સ્વર + સ્ = ષવિ + સમ = વિષમ
સ્ + ચ્/છ્ = શ્નિસ્ + ચિન્ત = નિશ્ચિંત
સ્ + ત્/થ્ = સ્નિસ્ + તેજ = નિસ્તેજ
સ્ + ટ્/ઠ્ = ષ્નિસ્ + ઠુર = નિષ્ઠુર
સ્ + સ્/શ્/ષ્ = વિસર્ગ(:)નિસ્ + શબ્દ = નિ:શબ્દ
ઈ કે ઉ સાથે સ્ + ક્/ખ્/ પ્ = ષ્નિસ્ + કપટ = નિષ્કપટ
કે સિવાય ના સ્વર સાથે = સ્ + ક/પ = વિસર્ગઅધસ્ + પતન = અધઃપતન
અ સાથે સ્ + ઘોષ વ્યંજન = અ + ઉ = ઓ મનસ્ + હર = મનોહર
અ કે આ સિવાય ના સ્વર સાથે = સ્ + ઘોષ વ્યંજન કે સ્વર = ર્દુસ્ + આચાર = દુરાચાર

(2). જુદા જુદા સમયે “ર” નીચે પ્રમાણે પરીવર્તન પામે છે.

ર્ + ચ્/છ્ = શ્પુનર્ + ચ = પુનશ્ચ
ર્ + ત્/થ્ = સ્અંતર + તાપ = અન્તસ્તાપ
ર્ + સ્/શ્/ષ્ = વિસર્ગઅંતર + શોક = અંતઃશોક
ઈ સાથે ઉ + ક્/ખ્/ પ્/ષ્ ચતુર્ + પાદ = ચતુષ્પાદ
ઈ કે ઉ સિવાય ના સ્વર સાથે ર્ + ક્/ખ્/ પ્ = વિસર્ગપૂનર્ + પ્રાપ્તિ = પુનઃપ્રાપ્તિ
જો પાછળ બીજો આવે તો આગળનો દીર્ધ બની જાય નિર્ + રવ = નીરવ

(3).

શ્ + કઠોર વ્યંજન = ક્ + કઠોર વ્યંજનદિશ્ + કાલ = દિક્કાલ
શ્ + મૃદુવ્યંજન કે સ્વર = ગ્ + મૃદુવ્યંજન કે સ્વરદિશ્ + ગજ = દિગ્ગજ
ચ્ + કઠોર વ્યંજન = ક્ + કઠોર વ્યંજનવાચ્ + પતિ = વાકપતિ
ચ્ + મૃદુવ્યંજન કે સ્વર = ગ્ + મૃદુસ્વરવાચ્ + દેવતા = વાગ્દેવતા
ષ્ + કઠોર વ્યંજન = ટ્ + કઠોર વ્યંજનષષ્ + પદ = ષટ્પદ
ષ્ + મૃદુવ્યંજન કે સ્વર = ડ્ + મૃદુવ્યંજન કે સ્વરષષ્ + આનન = ષડાનન

(4)

પાછળ અઘોષ વ્યંજન આવે તો તેના વર્ગ નો ત્રીજો વ્યંજન આવે વિપદ્ + તિ = વિપત્તિ
પાછળ સ્વર કે ઘોષ વ્યંજન આવે તો તેના વર્ગ નો ત્રીજો વ્યંજન આવે તત્ + ગુણ = તદ્ગુણ
જો પાછળ અનુનાસિક આવે તો તેના વર્ગ નો અનુનાસિક રહે સત્ + મતિ = સન્મતિ
ત વર્ગ માં વ્યંજન માં નીચે પ્રમાણે ફેરફાર થાય
(1). ત્ + ચ વર્ગનો વ્યંજન કે શ = ચ વર્ગ નો વ્યંજન
(2). ત્ પછી લ્ આવે તો “ત્” નો લ્ થાય.
(1). જગત્ + જનની = જગતજનની
(2). તત્ + લીન = તલ્લીન
જો નિરનુનાસિક સ્પર્શ વ્યંજન પછી “શ્” આવે તો છ્ થાયચિત્ + શક્તિ = ચિચ્છક્તિ
જો આગળનો “ઋ”, “ર”, કે “ષ” આવ્યા હોય અને વચ્ચે ક – વર્ગ, પ – વર્ગ, તથા ય, ર, લ સિવાય નો કોઈ વ્યંજન ના આવ્યો હોય ત્યારે ન નો ણ થાય. પરિ + ણતિ = પરિણતિ
પદાન્તે આવેલા “મ્” ને સ્થાને તેની પૂર્વના વ્યંજન પર અનુસ્વાર મુકાય. સમ્ + તાપ = સંતાપ

અહી અમે આપની સાથે સંધિ વિશે તમામ જાણકારી ગુજરાતી માં(Sandhi in Gujarati) આપી છે અહી આપવામાં આવેલ સંધિ ની જાણકારી વિશે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપ અમને નીચે કમેંટ માં પૂછી શકો છો. ગુજરાતી વ્યાકરણ સંબંધિત અન્ય કોઈ પણ વિષય માટે નીચે જુઓ.

વાક્યપદવિરામ ચિહ્નો
સંજ્ઞાસર્વનામવિશેષણ
ક્રિયાપદક્રિયાવિશેષણકૃદંત
નિપાતવિભક્તિસંધિ
સમાસસમાનાર્થીજોડણી
લિંગ અને વચનઅલંકારછંદ
વિરુદ્ધાર્થી શબ્દશબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દરૂઢિપ્રયોગ
કહેવત

Leave a Comment

x